رویداد


پشتیبانی و آموزش

پشتیبانی و آموزش

مجموعه منظومه نگاران بر این باور است که برخورداری از نیروهای آموزش دیده و آگاه ، سبب پیشرفت و حرکت سریع تر در مسیر دستیابی به اهداف سازمان خواهد شد. در این راستا تیم پشتیبانی شرکت منظومه نگاران وب متشکل از نیروهای آموزش دیده و متخصص ، ارائه خدمات آموزشی را در راس کار خود قرار داده است و به نیروهای معرفی شده هر شرکت آموزش های لازم را داده تا در مدیریت محتوای سایت خود و انجام تغییرات به خودکفایی برسند.
بیشتر بخوانید